Trải nghiệm

Nhập văn bản
Chọn chức năng
{{chosen.value}}

Tính năng

cyberbot multiple channels
Tách từ

Xác định ranh giới của các từ trong câu. Đây là bước xử lý quan trọng đầu tiên và là đầu vào cho các pha xử lý tiếp theo đối với các hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Tách từ có thể áp dụng vào các hệ thống khai phá dữ liệu, tìm kiếm và trích chọn thông tin

cyberbot multiple channels
Gán nhãn từ loại

Xác định nhãn thẻ từ loại đối với mỗi từ trong câu như danh từ, động từ, tính từ, đại từ, định từ,... Đây là bước xử lý quan trọng tiếp theo sau khi tách từ, là cơ sở để hiểu đúng ý nghĩa của một từ, là đầu vào của các pha xử lý tiếp theo trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Gán nhãn từ loại có thể áp dụng vào các hệ thống tìm kiếm và trích chọn thông tin

cyberbot multiple channels
Nhận dạng tên thực thể

Xác định và phân loại tự động những thành phần trong một văn bản vào từng loại cho trước như tổ chức, tên người, tên địa điểm, thời gian, tiền tệ,... Bài toán được sử dụng trong rất nhiều các hệ thống khai phá dữ liệu, hỏi đáp, dịch máy, tóm tắt văn bản,...

cyberbot multiple channels
Sửa lỗi chính tả

Sửa lỗi chính tả trong câu. Bước này sẽ phát hiện những từ sai của người viết và sửa lỗi, giúp hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên có được thông tin đúng và góp phần tăng độ chính xác khi hệ thống khai phá dữ liệu, tìm kiếm và trích chọn thông tin