API STT – Speech To Text


REST api được dùng để nhận dạng 1 file hoàn chỉnh & nhận về kết quả nhận dạng cuối cùng.

Hiện tại API hỗ trợ 3 định dạng file audio: wav, mp3, PCM (phải gửi kèm thông tin audio trong request), sử dụng giao thức http POST với các thông tin như sau:

 • API URL: https://viettelgroup.ai/voice/api/asr/v1/rest/decode_file

 • Các tùy chọn cho request được chỉ định trong HEADER như sau: 'token': (string) token dùng để xác thực người dùng. Bỏ trống nếu bạn muốn request nặc danh.

 • Các tùy chọn cho request được chỉ định trong url parameter như sau: 'model': (string) mã mô hình nhận dạng.

  Với định dạng PCM, client phải cung cấp đủ các thông tin về audio trong header như sau:

  'sample_rate': (float) sample rate (tần số lấy mẫu) của file audio.
  'format': (string) format của audio ví dụ S16LE là *signed 16 bit little endian* (tham khảo PCM format: https://trac.ffmpeg.org/wiki/audio%20types)
  'num_of_channels': (integer) số channel của audio.
 • Request: multipart upload file với thông tin:

  'name'='file', 'filename'=$FILE_PATH

CURL

curl --request POST --cacert $CERT_FILE -H "token: $YOUR_TOKEN" -F "file=@$PATH_TO_FILE" https://viettelgroup.ai/voice/api/asr/v1/rest/decode_file

Trong đó:

- CERT_FILE: đường dẫn đến file chứng chỉ của https://viettelgroup.ai (Nếu CURL của bạn đã cập nhật chứng chỉ này thì có thể bỏ qua).

- PATH_TO_FILE: đường dẫn đến file cần nhận dạng.

Nếu muốn nhận dạng file PCM, bạn phải cung cấp thêm các thông tin cần thiết vào Header như sau:

`-H "sample_rate:$SAMPLE_RATE" -H "format:$FORMAT" -H "num_of_channels:$CHANNELS"`

Trong đó:

- SAMPLE_RATE: sample rate (tần số lấy mẫu) của file audio.
- FORMAT: format của audio ví dụ S16LE là *signed 16 bit little endian* (tham khảo https://trac.ffmpeg.org/wiki/audio%20types)
- CHANNELS: số channel của audio

PYTHON

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
# Import the json library
import requests

url = "https://viettelgroup.ai/voice/api/asr/v1/rest/decode_file"
headers = {
  'token': 'anonymous',
  #'sample_rate': 16000,
  #'format':'S16LE',
  #'num_of_channels':1,
  #'asr_model': 'model code'
}
s = requests.Session()
files = {'file': open($AUDIO_PATH,'rb')}
response = requests.post(url,files=files, headers=headers, verify=$CERT_PATH)

print(response.text)

Trong đó:

 • AUDIO_PATH: đường dẫn file audio muốn nhận dạng
 • CERT_PATH: đường dẫn tới file chứng chỉ của viettelgroup.ai : cert file
Nội dung