API NLP – Name Entity Recognition (Nhận dạng tên thực thể)


 • URL https://viettelgroup.ai/nlp/api/v1/ner

 • Method POST

 • Header Parameters

  1. header "Content-Type: application/json" 2. header "token: token_id"

  Để có "token id" bạn có thể đăng ký tài khoản tại viettelgroup.ai, sau đó login, rồi vào menu token để tạo

Định dạng data gửi lên: Json (default)

{
  "sentence": "input text"
}

Trong đó: sentence là câu văn cần thực hiện nhận dạng thực thể

Success Response

Code: 200
Content: Json array

Mô tả các tham số

API nhận đầu vào là một câu văn, đưa ra danh sách các thực thể và vị trí của thực thể đó trong câu.

Thuộc tính Value Description
word string từ trong câu
type Int kiểu thực thể
start_index Int vị trí bắt đầu tiếng trong câu văn
end_index Int vị trí kết thúc tiếng trong câu

Example Output

Success

{ 
  "code:":0,
  "message":"OK",
  "result":[ 
   { 
     "end_index":7,
     "start_index":0,
     "type":"ORG_Corporation",
     "word":"Viettel"
   },
   { 
     "end_index":51,
     "start_index":18,
     "type":"ORG_Other",
     "word":"trực thuộc Bộ Quốc Phòng Việt Nam"
   },
   { 
     "end_index":74,
     "start_index":68,
     "type":"LOC_GPE",
     "word":"Hà Nội"
   },
   { 
     "end_index":123,
     "start_index":89,
     "type":"MISC",
     "word":"Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"
   }
  ]
}

Failure

{ 
  "code":1,
  "message":"Invalid json syntax! Cannot parse request!"
}
Nội dung