Trải nghiệm

{{ file.name }}
loading spin

Lợi ích

Nhận diện đa dạng

Khả năng nhận diện văn bản ở dạng free layout, tùy chỉnh một cách nhanh chóng để phù hợp và đạt hiệu suất cao với từng bài toán cụ thể của khánh hàng và doanh nghiệp

Đầu vào đa dạng

Khả năng nhận dạng nhiều format khác nhau như PNG, JPEG,... đồng thời cho phép phân tích và trả về kết quả cho nhiều hình ảnh cùng 1 lúc (tối đa 10 ảnh)

Độ chính xác cao

Nhận dạng và xác định vị trí của văn bản trong hình ảnh với độ chính xác cao, ngay cả khi xử lý nhiều hình ảnh cũng lúc với nhiều định dạng khác nhau

Ứng dụng thực tế

use for speech to text in case
Số hoá văn bản

Trích xuất thông tin văn bản cho các mục đích tìm kiếm, hay khai thác thông tin

Chuyển đổi số, tự động hóa

Trích xuất thông tin văn bản cho các mục đích tìm kiếm, hay khai thác thông tin

Chuyển đổi và lưu trữ

Chuyển đổi văn bản từ sách, truyện và các văn bản mang giá trị lịch sử cao thành văn bản kỹ thuật số để lưu trữ và bảo tồn