API NLP – Spell Checking (Sửa lỗi chính tả)


 • URL https://viettelgroup.ai/nlp/api/v1/spell-checking

 • Method POST

 • Header Parameters

  1. header "Content-Type: application/json" 2. header "token: token_id"

  Để có "token id" bạn có thể đăng ký tài khoản tại viettelgroup.ai, sau đó login, rồi vào menu token để tạo

Định dạng data gửi lên: Json (default)

{
  "sentence": input text
}

Trong đó: sentence là câu văn cần kiểm tra

Success Response

Code: 200
Content: Json array

Json array, mỗi phần tử là một từ có khả năng bị lỗi, gợi ý sửa lỗi và vị trí của từ này trong câu:

[ 
  { 
   "startIndex":0,
   "endIndex":3,
   "originalText":"Hơm",
   "suggestion":"Hôm",
   "confidence":1
  }
]

Mô tả các tham số

API nhận đầu vào là một câu văn, đưa ra danh sách các từ có khả năng bị lỗi (chính tả, teencode, typo, viết tắt...), đưa ra các gợi ý sửa lỗi

Thuộc tính Value Description
startIndex int Vị trí bắt đầu của từ trong câu
endIndex int Vị trí kết thúc của từ trong câu
originalText string Từ bị lỗi
suggestion string Gợi ý sửa lỗi
confidence int Mức độ chắc chắn (mặc định là 1)

Example Output

Success

{ 
  "code":0,
  "message":"OK",
  "result":{ 
   "suggestions":[ 
     { 
      "startIndex":0,
      "endIndex":3,
      "originalText":"Hơm",
      "suggestion":"Hôm",
      "confidence":1
     },
     { 
      "startIndex":8,
      "endIndex":10,
      "originalText":"lầ",
      "suggestion":"là",
      "confidence":1
     },
     { 
      "startIndex":11,
      "endIndex":14,
      "originalText":"mot",
      "suggestion":"một",
      "confidence":1
     },
     { 
      "startIndex":15,
      "endIndex":19,
      "originalText":"ngay",
      "suggestion":"ngày",
      "confidence":1
     },
     { 
      "startIndex":20,
      "endIndex":23,
      "originalText":"dẹp",
      "suggestion":"đẹp",
      "confidence":1
     },
     { 
      "startIndex":24,
      "endIndex":30,
      "originalText":"trowif",
      "suggestion":"trời",
      "confidence":1
     }
   ]
  }
}

Failure

{ 
  "code":3,
  "message":"Request format is invalid!"
}
Nội dung