API STT – Speech To Text


REST api được dùng để nhận dạng 1 file hoàn chỉnh & nhận về kết quả nhận dạng cuối cùng.

Hiện tại API hỗ trợ 3 định dạng file audio: wav, mp3, PCM (phải gửi kèm thông tin audio trong request), sử dụng giao thức http POST với các thông tin như sau:

 • API URL

  https://viettelgroup.ai/voice/api/asr/v1/rest/decode_file

 • Các tùy chọn cho request được chỉ định trong HEADER như sau:

  'asr_model': (string) mã mô hình nhận dạng. 'token': (string) token dùng để xác thực người dùng. Bỏ trống nếu bạn muốn request nặc danh.

  Với định dạng PCM, client phải cung cấp đủ các thông tin về audio trong header như sau:

  'sample_rate': (float) sample rate (tần số lấy mẫu) của file audio.
  'format': (string) format của audio ví dụ S16LE là *signed 16 bit little endian* (tham khảo PCM format: https://trac.ffmpeg.org/wiki/audio%20types)
  'num_of_channels': (integer) số channel của audio.
 • Request: multipart upload file với thông tin:

  'name'='file', 'filename'=$FILE_PATH

CURL

curl --request POST --cacert $CERT_FILE -H "token: $YOUR_TOKEN" -F "file=@$PATH_TO_FILE" https://viettelgroup.ai/voice/api/asr/v1/rest/decode_file

Trong đó:

- CERT_FILE: đường dẫn đến file chứng chỉ của https://viettelgroup.ai (Nếu CURL của bạn đã cập nhật chứng chỉ này thì có thể bỏ qua).

- PATH_TO_FILE: đường dẫn đến file cần nhận dạng.

Nếu muốn nhận dạng file PCM, bạn phải cung cấp thêm các thông tin cần thiết vào Header như sau:

`-H "sample_rate:$SAMPLE_RATE" -H "format:$FORMAT" -H "num_of_channels:$CHANNELS"`

Trong đó:

- SAMPLE_RATE: sample rate (tần số lấy mẫu) của file audio.
- FORMAT: format của audio ví dụ S16LE là *signed 16 bit little endian* (tham khảo https://trac.ffmpeg.org/wiki/audio%20types)
- CHANNELS: số channel của audio

PYTHON

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
# Import the json library
import requests

url = "https://viettelgroup.ai/voice/api/asr/v1/rest/decode_file"
headers = {
  'token': 'anonymous',
  #'sample_rate': 16000,
  #'format':'S16LE',
  #'num_of_channels':1,
  #'asr_model': 'model code'
}
s = requests.Session()
files = {'file': open($AUDIO_PATH,'rb')}
response = requests.post(url,files=files, headers=headers, verify=$CERT_PATH)

print(response.text)

Trong đó:

 • AUDIO_PATH: đường dẫn file audio muốn nhận dạng
 • CERT_PATH: đường dẫn tới file chứng chỉ của viettelgroup.ai : cert file
Nội dung